fredag 27. mars 2015

TEK15: Marsjordre til alle som lever av vannbåren varme

Kommunikasjonssjef
Trygve Mellvang-Berg
Regjeringens forslag til nye energikrav i byggteknisk forskrift er en marsjordre til alle som bygger, leverer eller leverer til vannbårne anlegg i bygg. Anleggene må bli enklere, billigere og bedre – og det må skje nå.

Mye er blitt sagt om det såkalte TEK15-forslaget kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sendte ut på høring i februar. Og mye skal sies før høringsfristens utløp 18. mai.

Det er nok å ta tak i for oss som er opptatt av at morgendagens bygg bør utrustes med vannbårne energianlegg, men dokumentet setter også ord på en utvikling vi må forholde oss til uavhengig av hvor TEK-en lander.

For det første fastslås det at også framtidens bygg vil ha behov for varmesystemer. For det andre fastslås det at de vannbårne systemene ikke bør bygges som i dag:

- Selv med lavere varmebehov i nye bygg vil det fortsatt være et varmebehov i byggene. Det reduserte energibehovet gir imidlertid muligheter for forenklede varmesystemer, som kan gi økt utformingsfleksibilitet og kostnadsbesparelser, skriver Sanners departement i høringsnotatet.

I konsekvensvurderingen Multiconsult har laget for departementet, som ligger til grunn for mange av konklusjonene i høringsnotatet, påpekes det at "mulige kostnadsreduksjoner" i distribusjonen av varme vil øke lønnsomheten av tiltakene som foreslås "betydelig". Men for at disse kostnadene skal kunne kuttes, må noe skje i markedet:

- For at besparelsen skal realiseres er det en forutsetning at VVS-bransjen tar i bruk forenklede varmeløsninger, og at energiforsyningssystemet ikke overdimensjoneres, skriver Multiconsult.

Marsjordren fra TEK-en passer som hånd i hanske med et nytt bransjeinitiativ som VVS-foreningen, Norsk varmepumpeforening og Norsk Fjernvarme har gått sammen om å dra i gang. Med på laget i styringsgruppa i prosjektet er også personer fra Aspelin Ramm og Norconsult. Prosjektet har arbeidstittelen "Rør i bygg" og tvetydigheten i navnet er med hensikt.

Vi har lenge sett at forenklingen og innovasjonen som skisseres og prates om innen vannbåren varme har vanskelig for å spre seg til faktisk utbygde anlegg, og at det som bygges fort blir glemt og gjemt i forbildeprosjekter som sjelden når massemarkedet. Erfaringer fra driften av nyskapende anlegg er også vanskelig å få tak i for andre. Det fører til stor uvisshet og uvitenhet blant dem som bestiller anlegg om hva som finnes av moderne løsninger, hvordan de virker og hva de koster.

Særlig kostnadene er sentrale. I Multiconsult-rapporten har forfatterne hentet fram diverse andre kostnadsrapporter fra skrivebordsskuffene, for å kunne mene noe om hva et vannbårent anlegg bør koste. Anslagene fra rapportene er forsiktig sagt sprikende – og bidrar til Multiconsults usikkerhet om hvilke besparelser man faktisk kan regne med.

Det "Rør i bygg" ønsker å etablere er en praktisk, oversiktlig og tilgjengelig møteplass hvor nye og velprøvde løsninger presenteres – og samtidig utvikle en bransjestandard for hva man kan forvente at et moderne vannbårent anlegg bør koste. For å få til dette, er prosjektet avhengig av å finne og kartlegge de gode løsningene – og vise fram de innovative produktene. Noe har vi på blokka, men vi vil gjerne komme i dialog med alle gode krefter her. 

Samtidig håper vi prosjektet også kan være med å identifisere behovet for nye løsninger som bør være hyllevare hos dem som leverer anlegg. Målet er å gi markedet et spark i baken, øke bestillerkompetansen hos dem som kjøper anlegg og heve standarden på det som leveres.

Vi er veldig glade for at Enova nå har valgt å gå inn i prosjektet med midler for å finansierer en første kartleggingsfase i løpet av 2015. Det haster med å komme i gang.

(Dette innlegget er på trykk i mars-utgaven av VVS-aktuelt)