onsdag 14. mai 2014

Regjeringens kamp mot fossilene


Kommunikasjonssjef
Trygve Mellvang-Berg
På Høyres landsmøte lanserte klimaminster Tine Sundtoft partiets handlingsplan for "blå plitikk - grønt bymiljø" hvor ett av mange tiltak er å gjøre fjernvarmen fossilfri. Et lite ord lagt inn i paragraf 5.2.3 i regjeringens reviderte nasjonalbudsjett tre dager etterpå gir en pekepinn om at målet nærmest allerede kan være nådd.

En av de mest konkrete bærebjelkene i klimaforliket er å fase ut oljefyring til oppvarming innen 2020, og for alle statlige bygg innen 2018. I revidert nasjonalbudsjett går regjeringen lenger og fastslår at "Regjeringen vil forsterke klimaforliket og har som ambisjon å fase ut oljekjeler for grunnlast i Statsbyggs eiendommer innen utgangen av 2016".

Trykket på utfasing av oljefyring er veldig bra og vi i fjernvarmebransjen synes det er supert at regjeringen strammer skruen ytterligere. Så langt er de siste årenes utbygging av fjernvarme en viktig årsak til at den storstilte utfasingen i byene så langt har vært mulig. En fersk NVE-rapport fastslår samtidig at det fortsatt er et stort potensial for å bytte oljefyring med fjernvarme i sentrale strøk framover, og påpeker samtidig hvor viktig fjernvarmen er for forsyningssikkerheten der det finnes mye av den.

For det er ikke helt uvesentlig hva man erstatter oljefyringen med. Det er ikke utenkelig at Sundtofts fossilfrie ambisjon henger sammen med dette. Bakgrunnen kan være at mange fortsatt har en utdatert oppfatning av at fjernvarmen i Norge har et stort innslag av olje og hvorfor skal man da bytte?

Sannheten er at det aldri har vært brukt så lite olje i fjernvarmen i Norge som det gjøres i dag. Den siste tilgjengelige årsstatistikken, fra 2012, viser at olje bare sto for litt over 2 prosent av fjernvarmens energimiksen i Norge. De første tallene vi har sett fra noen av de store selskapene tyder på at denne andelen ble enda mindre i 2013. Og hva er det oljen brukes til i fjernvarmeanleggene? Jo, til spisslast, altså som en siste utvei for å sikre forsyningen på de kaldeste dagene.

Derfor er det interessant å merke seg ordet "grunnlast" i formuleringen om oljekjelene fra revidert statsbudsjett, altså det man bruker til varme i en normalsituasjon. Hvis dette prinsippet ligger til grunn for Sundtofts ambisjon for fjernvarmen, har bransjen svært gode nyheter til henne:

De aller fleste fjernvarmeselskapene er der allerede!

Bransjens kraftige trykk på utfasing av den lille gjenværende andelen olje i fjernvarmen dreier seg nå imidlertid om at også spisslasten skal bli fornybar. Storaktøren Hafslund Varme er for eksempel kommet svært langt i å oppnå dette, noe Hafslunds Cato Kjølstad fortalte om på Bioenergidagene nylig.

Hvor spisslasten skal komme ifra er noe alle aktører som skal bytte ut oljekjelen sin bør tenke på. Også det offentlige med Statsbygg i spissen.