onsdag 19. mars 2014

La energisystemet gjøre byene klimasmarte!

Kommunikasjonssjef
Trygve Mellvang-Berg

Miljøstiftelsen Zero inviterte i morges til frokostmøte og debatt om klimaveivalg i arbeidet med det nye statsbudsjettet. Blant friske spissformuleringer og velkjente argumenter om elbiler i kollektivfeltet, grønne skatter og fornybarsubsidier kom Høyres Heidi Nordby Lunde, også kjent som bloggeren Vampus, med noen innspill vi håper stortingspolitikerne tar med seg videre.

Lunde advarte mot å la debatten om fornybar energi i for stor grad dreie seg om å låse inn energiproduksjon i enkeltbygg basert på teknologi som brått kan bli utdatert.

– Er det noen som husker smart-huset til Bill Gates, spurte Lunde, og viste til 2000-tallets IT-hustrend som i stor grad handlet om å stappe flest mulig kabler inn i husveggene. Meningen var at husene skulle kunne nyttiggjøre seg morgendagens IT-løsninger.
– Men så kom de trådløse nettverkene, påpekte hun. Teknologiutviklingen gjorde rett og slett de innebygde kablene overflødige siden all teknologien med ett kunne kobles kabelfritt sammen.

Debatten om valg av energiløsninger i byene må ha med seg dette perspektivet. Er det rasjonelt å bygge inn energiproduksjonen i hvert enkelt bygg eller risikerer man da å bomme på morgendagens fornybarløsninger? Vi håper Kommunal- og moderniseringsdepartementet tenker nøye gjennom dette når de skal meisle ut et forslag til nye energiregler i byggeforskriftene (TEK15) i løpet av de neste månedene.

Fjernvarme handler om kollektive varmeløsninger i tettbebygde strøk. Hensikten er å ta vare på og bruke det som måtte finnes av tilgjengelige varmeressurser til å varme byen, men også om å rigge byggene for fremtiden. Et godt eksempel er oljefyr-utfasingen i byene, hvor fjernvarmen har vært den viktigste driveren. Til erstatning for én forurensende fossil fyr i hvert bygg, får man gjennom fjernvarmenettet koblet byggene på en vannbåren infrastruktur hvor man i prinsippet kan bruke hva som helst til å varme byggene.

I tidligere tider var det en del fossile energikilder i fjernvarmen, men de er heldigvis så godt som borte. I dag brukes alt fra CO2-nøytral spillvarme fra nødvendig avfallsforbrenning, via biobrensler til storskala fjordvarmepumper. I morgendagens samfunn kan det være helt andre fornybare eller CO2-nøytrale energikilder som brukes. Poenget er at et kollektivt system gjør teknologibytter mye enklere og mer effektivt enn om hvert enkelt hus må forandre.

Et godt eksempel er Akershus Energi Varme sitt solfangeranlegg som sto ferdig på Kjeller i fjor. Nærmest over natten fikk selskapets kunder ta del i solvarmerevolusjonen uten at et eneste bygg måtte endres på. Samtidig som "solkundene" forsatt hadde tilgang på vame fra alle de andre fornybare kildene i fjernvarmenettet.

Denslags lar seg gjøre når et framtidsrettet og fleksibelt energisystem gjør husene klimasmarte.